Regulamin
Informacje o oferowanych przez sklep internetowy KreatywnaReklama.com.pl towarach i zasadach ich nabywania udzielane na podstawie art.9 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr22, poz.271 z późniejszymi zmianami).

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1 Właścicielem sklepu internetowego KreatywnaReklama.com.pl zwanego dalej Sklepem jest firma:

      
      Ilona Wolniewicz
      Brodniczka 16a, 63-112 Brodnica,
      NIP: 782-239-63-35, REGON: 302143540,

1.2 Wszystkie ceny podane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
      Kwota zakupu wraz z podatkiem widoczna jest w koszyku oraz na etapie składania zamówienia.
1.3 Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen oraz wprowadzania i usuwania promocji.
1.4 Cena podana przy każdym towarze/usłudze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
1.5 Koszty wysyłki zamówienia do klienta pod jeden adres na terenie RP jest darmowy.
1.6 Wszystkie towary nie wykonane na zamówienie objęte są 12 miesięczną gwarancją realizowaną przez Sklep.

2. ZAMÓWIENIA

2.1 Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są za pośrednictwem sieci Internet poprzez zakup w sklepie internetowym
      KreatywnaReklama.com.pl, mailowo lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 603 203 105.
2.2 Do złożenia zamówienia nie jest wymagana rejestracja (logowanie) Klienta na stronie Sklepu.
2.3 Zamówienia za pośrednictwem sieci Internet można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać w dni robocze w godzinach od 09:00 do 17:00. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12:00, w soboty oraz w niedziele i święta, oddawane są do realizacji w najbliższym dniu roboczym.
2.4 Po złożeniu zamówienia poprzez Sklep internetowy Klient otrzymuje, na podany przez siebie adres e-mail, automatycznie generowany list elektroniczny ze szczegółami zamówienia, m.in. numerem zamówienia, dzięki któremu Klient ma możliwość sprawdzania na bieżąco na stronie www Sklepu, na jakim etapie realizacji zamówienie się znajduje (Monitoruj zamówienie).
2.5 Zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem następuje w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar lub usługa wymienione w zamówieniu.
2.6 W Sklepie przy każdym towarze podany jest czas realizacji zamówienia. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze. Czas realizacji zamówienia liczony jest, w przypadku zamówień składanych do godziny 12:00 – od dnia złożenia zamówienia, w przypadku zamówień złożonych po godzinie 12:00 – od dnia następnego po złożeniu zamówienia.
      Realizacja zamówienia następuje:
      – w przypadku zamówień płatnych poprzez serwis Platnosci.pl (np. kartą kredytową, przelewem mTransfer, multiTransfer, itp.) – w chwili autoryzacji transakcji
       (ok. godzinę od momentu zapłaty),
      – w przypadku zamówień płatnych przelewem – w chwili wpływu należności na konto Sklepu.
2.7 Istnieje możliwość anulowania zamówienia. Anulowanie będzie uwzględnione, jeżeli zostanie zasygnalizowane (telefonicznie, mailowo lub przez panel Klienta na stronie       Sklepu) przed zmianą statusu zamówienia na „W realizacji” (Monitoruj zamówienie).
2.8 Do każdego zamówionego towaru oraz usługi wystawiana jest faktura VAT.
2.9 Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami), w ustawie z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000r., nr 22, poz. 271 z późniejszymi zmianami) oraz w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

3. WYSYŁKA

3.1 Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
3.2 Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.
3.3 Czas dostawy przez kuriera następuje zwykle do godz. 16:00 na drugi dzień roboczy od dnia wysyłki (na adresy domowe dostawa nawet do godziny 19:00).
3.4 Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski jest każdorazowo wyliczany przy składaniu zamówienia.
3.5 Sklep pobiera opłatę za ponowną wysyłkę wg obowiązującego cennika przewoźnika w przypadku, gdy Klient błędnie wypełnił adres jej doręczenia.

4. REKLAMACJE

4.1 Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
4.2 W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do odstąpienia od umowy towar zakupiony w Sklepie należy zwrócić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni
    od daty jego odebrania.
4.3 Towar należy zwrócić w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z towarem należy odesłać dołączone do niego
    akcesoria oraz dokumenty (w tym dowód zakupu).
4.3.1 W przypadku towarów poligraficznych wykonywanych na zamówienie do uwzględnienia reklamacji niezbędne jest odesłanie 100% wykonanego nakładu,
         w przeciwnym wypadku reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie.
4.4 W przypadku odstąpienia przez Klienta od umowy sprzedaży, Sklep dokona zwrotu ceny towaru i kosztów przesyłki niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od daty
    otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Pieniądze zostaną zwrócone przelewem na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na
    adres wskazany w zamówieniu wedle wyboru Klienta.
4.5 Gdy towar jest niezgodny z umową, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z
    dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.), należy go odesłać na adres Sklepu. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca
    niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć opis niezgodności towaru z umową oraz dowód zakupu.
4.6 Ponadto jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy,
    chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z
    umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także niedogodności, na jakie naraziłby Klienta inny sposób zadośćuczynienia.
4.7 Jeżeli Klient, z przyczyn określonych powyżej, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sklep nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie
    lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy.
    Od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.
4.8 Zwroty i przesyłki wysyłane na koszt Sklepu nie będą przyjmowane, chyba, że nastąpiły wcześniej inne ustalenia. O wszystkich pozostałych przesyłkach należy
    powiadomić obsługę Sklepu, w przeciwnym razie nie zostaną one odebrane.
4.9 Zgodnie z Art 10 paragraf 3. Ustawy z 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
    niebezpieczny, towary poligraficzne wykonane na zlecenie po akceptacji projektu przez Klienta nie podlegają zwrotowi.
4.10 Firma Frantika nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, jeżeli opóźnienie powstało z przyczyn nie zawinionych przez firmę, to jest
    w szczególności z powodu:
     – zaistnienia siły wyższej,
     – zaistnienia zdarzenia, za które odpowiedzialność ponosi Kupujący
     – zaistnienia zdarzenia, za które odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie, niezależne od firmy Frantika.

4.11 Ustala się, że standardowy termin dostawy zamówienia wynosi od 1 do 3 dni roboczych od dnia wysyłki. Termin dostawy zamówienia może zostać przesunięty przez
    firmę Frantika w przypadku dużej ilości zamówień przyjętych w danym okresie do realizacji o czym Kupujący zostanie poinformowany.
4.12 Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych wyłącznie w następujących wypadkach i wysokościach:
         Kupujący może obciążyć firme Frantika karami umownymi:
         – z tytułu odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn zawinionych przez firme Frantika
            w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto za wykonanie zamówienia,
         – za zwłokę w wykonaniu zamówienia, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto,
            za każdy dzień zwłoki, lecz nie więcej niż 5% wartości wynagrodzenia umownego netto.
         Firma Frantika może obciążyć Kupującego karami umownymi:
         – z tytułu odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, lub przez
            Sprzedawcę z przyczyn leżących po stronie zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto,
         – za opóźnienie w odbiorze zamówienia w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto za każdy
            dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po terminie, w którym zamówienie miało być odebrane.
4.13 Ustala się, że łączna wysokość wszystkich kar należnych każdej ze Stron wynosi 25 % całości wynagrodzenia netto firmy Frantika za wykonanie zamówienia.
4.14 Ustala się, że odpowiedzialność firmy Frantika za szkody wyrządzone Kupującemu – niezależnie od podstaw prawnych – jest ograniczona do wartości umowy zawartej
    z Kupującym, której niewykonanie lub nienależyte wykonanie było przyczyną szkody poniesionej przez Kupującego. Niezależnie od powyższego firma Frantika odpowiada
    wyłącznie za rzeczywiste szkody bezpośrednie poniesione przez zamawiającego, natomiast odpowiedzialność firmy Frantika za szkody pośrednie jest wyłączona.
    Frima Frantika nie ponosi także odpowiedzialności za korzyści, które mógłby osiągnąć Kupujący w przypadku, gdyby nie poniósł szkody, to jest za utracone korzyści.
4.15 Firma Frantika nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie zamówienia powstałe z winy przewoźnika.
4.16 Wszystkie przesyłki odbierane od kuriera powinny być w jego obecności sprawdzane pod względem widocznych uszkodzeń. Podstawą rozpatrzenia reklamacji               jest protokół uszkodzenia sporządzony w obecności kuriera i przez niego podpisany.

5. NIEOPŁACONE FAKTURY

5.1 W przypadku nieopłacenia faktury za wykonane zamówienie w terminie na niej określonym za każdy dzień zwłoki naliczane będą odsetki ustawowe do dnia
    uregulowania całej zaległości wraz z odsetkami. Dodatkowo może być doliczana opłata 30 zł netto za każdy monit do dłużnika w sprawie niezapłaconej faktury
    (telefoniczny, mailowy lub poprzez list pocztowy/kurierski).
5.2 Do momentu opłacenia faktury dostarczone towary są własnością firmy FRANTIKA ILONA WOLNIEWICZ i nie mogą być użytkowane przez kupującego. Do momentu opłacenia należności sprzedający może w każdej chwili zażądać zwrotu towaru, a w przypadku niemożności jego zwrotu (w części lub w całości) przez sprzedającego może nałożyć dodatkową opłatę w wysokości do dwu krotności wartości nieopłaconego zamówienia.
5.3 W przypadku znacznego przekroczenia terminu płatności sprzedający wysyła PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY, następnie jeśli nie następuje spłata w podanym w wezwaniu terminie sprawa przekazywana jest do sądu.

6. PRAWA AUTORSKIE DO PROJEKTU

6.1 Zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83) plik źródłowy projektu jest własnością firmy Frantika.     Zlecający może wykorzystać wykonany na jego zlecenie projekt do druku lub otrzymać w niezmiennym formacie mapy bitowej TIFF o rozdzielczości do 300 dpi. Jeżeli     Zlecający zechce pozyskać plik źródłowy projektu w celu dokonywania w nim zmian z pominięciem firmy Frantika musi wykupić prawa autorskie. Koszt wykonania     projektu graficznego nie upoważnia zlecającego do pozyskania plików źródłowych (tj. składu w programie do montażu elektronicznego jak Corel, Adobe itp.). Firma     Frantika archiwizuje projekty graficzne umożliwiając ich ponowne wykorzystanie zastrzega sobie jednak prawo do usunięcia ich po dłuższym okresie czasu.

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1 Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) administratorem danych osobowych jest firma:
      FRANTIKA Ilona Wolniewicz z siedzibą w Brodniczce 16a, 63-112 Brodnica; NIP: 584-260-71-42, REGON 220372197.
7.2 Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego niezbędnych danych osobowych podanych w zamówieniu w celach realizacji zamówienia.
7.3 Klient ma prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: przed 25 maja 2018 roku – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 roku – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W razie jakichkolwiek wątpliwości oraz pytań prosimy o kontakt telefoniczny (+48 603 203 105)
lub e-mailowy na adres kontakt@kreatywnareklama.com.pl.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami! Chętnie pomożemy!

+48 603 203 105